Nebula Ultima Online KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Bu sözleşme, sitemizdeki hizmetlerden yararlanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir.

SİTEMİZE ÜYE OLARAK; KULLANICI SÖZLEŞMESİ’Nİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ VE ONAYLADIĞINIZI KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT ETMİŞ OLUYORSUNUZ.

1. Taraflar İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan belgelerden ve eklerden (EK-1 Gizlilik Politikası) oluşan işbu Nebula Ultima Online Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle ’Kullanıcı Sözleşmesi’ olarak anılacaktır.), Nebula Ultima Online ile Site’ye üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı’nın Site’ye üye olması amacıyla ve sözleşmenin ilgili Site’nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.
Kullanıcı; Site’ye üye olarak Kullanıcı Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Tanımlar

Kullanıcı: Site'ye ve dolayısıyla Oyun Sunucusu'na üye olan ve Site’de sunulan Hizmet'lerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ya da tüzel kişi.
Site: www.nebula.web.tr isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi Nebula Ultima Online tarafından, Site ve Oyun Sunucusu içerisinde ortaya konulan ürünler.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Site'de ve Oyun Sunucusu'nda sunulan Hizmet’lerin, bu Hizmet’lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
Kullanıcı Sözleşmesi’nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin olarak Nebula Ultima Online tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.
Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi’nin hükümlerini kabul etmekle, Site ve Oyun Sunucusu içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin olarak Nebula Ultima Online tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

a) Üyelik, Site’nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Site’ye ve Oyun Sunucusu'na üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Nebula Ultima Online tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

b) Site’ye ve Oyun Sunucusu'na üye olabilmek için, işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca Nebula Ultima Online tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz olarak yasaklanmış olmamak gerekmektedir. İşbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca, Nebula Ultima Online tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site ve Oyun Sunucusu üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.


5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

a) Kullanıcı; üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site’nin ve Oyun Sunucusu'nun Hizmet’lerinden faydalanırken ve Site’deki Hizmet’lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Kullanıcı, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Nebula Ultima Online'ın kendisine ait gizli/ özel/ ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Nebula Ultima Online'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Kullanıcı’ların Nebula Ultima Online tarafından sunulan Hizmet’lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı’ların sorumluluğundadır. Kullanıcı’ların, sisteme giriş araçlarının güvenliğinin saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı’ların ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Nebula Ultima Online'ın doğrudan ya da dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

d) Kullanıcı’lar, Site ve Oyun Sunucusu dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Nebula Ultima Online, Kullanıcı’lar tarafından Nebula Ultima Online’a iletilen veya Site ve Oyun Sunucusu üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış ya da hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

e) Kullanıcı’lar, Nebula Ultima Online'ın yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

f) Nebula Ultima Online'ın sunduğu Hizmet’lerden yararlananlar ve Site’yi veya Oyun Sunucusu'nu kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site ve Oyun Sunucusu üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı’ların, Site ve Oyun Sunucusu dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Nebula Ultima Online ve/ veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site ve Oyun Sunucusu dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları, oyun sunucusu içinde bulunan eşyaları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Nebula Ultima Online ile doğrudan ve/ veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Nebula Ultima Online, Kullanıcı’ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/ veya hukuka aykırı olarak site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/ veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Aksine hareket edenler hakkında Nebula Ultima Online her türlü dava, şikayet ve rücu haklarını saklı tutar.

- Kullanıcılar oyun sunucusu içerisinde başka kullanıcılardan elde ettikleri krediler için herhangi bir hak talep edemezler. Sadece Nebula Ultima Online’dan kredi yüklemesi yapanlar taraf olacaktır.

- Farklı siteler üzerinden yapılan Nebula oyun puanı alımlarında Sanal Pos/Kredi Kartı ödeme seçeneği ile yapılan işlemler söz konusu olduğunda Kullanıcının, ödeme sayfasında istenilen kredi kartı bilgileri, Siteden alışveriş yapan Kullanıcıların güvenliğinin en üst seviyede temin edilmesi amacıyla hiçbir şekilde Nebula Ultima Online veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır.

- Kullanıcının farklı siteler üzerinden almış oldugu oyun puanı bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemleri Nebula Ultima Online oyun ara yüzü üzerinden banka ve Kullanıcı bilgisayarı arasında gerçekleşmekte olup bu işlemlere ilişkin Nebula Ultima Online tarafından sunulan hizmet burada açıklanan ile sınırlıdır ve hiç bir sorumlulugu yoktur.

- Nebula Ultima Online Sitesinden sunulan içeriklerin edinim ve kullanımında kullanılan Market ve varsa diğer satın alma araçlarının geçerlilik süreleri Nebula Ultima Online tarafından belirlenir, değiştirilir ve düzenlenir.

- Market, Nebula Ultima Online Sitesinden sunulan içeriklerden ücretli olanların Kullanıcı tarafından Site’de yer verilen usule uygun şekilde temin ve kullanımı mümkün olan Nebula Ultima Online’a özel, üçüncü kişi veya kurumlar tarafından ödeme aracı olarak kabul edilmeyen, elektronik veya sanal para vasfı bulunmayan bir Nebula Ultima Online aracı olup; Market’in geçerlilik süresi Kullanıcı tarafından edinildiği tarihten itibaren, Kullanıcı güvenliğinin sağlanması amacıyla, bir (3) aydır. Kullanıcı tarafından edinildiği tarihten itibaren (3) aylık süre içinde aktive edilmeyen ve/veya kullanılmayan Market bu süreden sonra aktive edilemez ve/veya kullanılamaz. (3) aylık sürenin sonunda Kullanıcı, kullanılamaz hale gelen Market Puanlarını yeniden aktive etmek ve kullanmak isterse bunun için ilgili Market Puanının kendisi tarafından edinildiği tarihi, miktarı, süresinde kullanmama gerekçesini, Kullanıcı ve kimlik bilgilerini Nebula Ultima Online’a yazılı şekilde sunarak aktivasyon talebinde bulunabilir. Bu şekilde bir talebin söz konusu olması halinde Kullanıcı talebini inceleyen Nebula Ultima Online talep ve başvurunun uygun ve şüphe içermeyen bir vasıfta olduğunu tespit ederse talebi kabul edebilir. Kullanıcının bu bende konu aktivasyon talebinde bulunma süresi, en geç, edinim tarihini takip eden (3) aylık süreden sonraki 3 aylık süredir.

- Market, Market Puanı, Donate Puanı, Nebula Puanı tanımalamaları aynı şeyi ifade etmektedir. Aynı zamanda Nebula Ultima Online oyun sunucuları içerisindeki bir puan türünü ifade etmektedir ve Donate Menüsü'nde bulunan eşyaların alımında kullanılan bir aracı birimdir.

- Nebula Ultima Online, oyun sunucularındaki verilerin silinmesi veya oyun sunucularına reset atılması veya sunucudaki hesapların ve eşyaların (puanlar da dahil) temizlenip yeniden açılması durumunda; siteden/aracı firmalardan/banka hesabı/kredi kartı yoluyla alınan Market Puanlarının kullanılmamış kısımlarını geçmişe dönük en fazla 3 ay önce yapan kişilere/kullanıcılara/oyunculara iade edecektir. Market Puanları'nı oyun sunucuları içerisindeki sanal para ile temin eden kişilere/kullanıcılara/oynunculara herhangi bir şekilde iade işlemi yapılmayacaktır.

- Market Puan'ları, oyun sunucuları içerisinde fiziki bir eşya olarak da kullanılabildiğinden, başka bir oyuncuya devrinde veya satışında veya hibesinde, geri iade veya kazanılmış hak niteliklerini kaybetmiş sayılacaktır ve kullanılmama durumunda oyuncular tarafından talep edilemeyecek ve iade edilmeyecektir.

- Kullanıcının Siteden yapacağı ödemelerden kaynaklanan zararlandırıcı sonuçların tazmin edilmesinden Nebula Ultima Online mesul değildir. İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıkların çözümünde Uşak Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olup işbu sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde Nebula Ultima Online defter ve kayıtları münhasır delil vasfında olmak üzere kabul edilmiştir. İşbu Sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıkların çözümünde kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti kanunları tatbik edilir.

- Bir kullanıcı, başka kullanıcıların bilgilerini rastgele ya da bilerek deneme yoluyla bulmaya çalıştığında veya başka kişilerin hesaplarını izinsiz olarak kullanması halinde veya oyundaki yetkililerin hesap bilgilerini denemeye çalıştığında; bu durumun tespit edilmesi halinde Nebula Ultima Online'a giriş yaptığı ya da denemiş olduğu tüm ip adresleri ve bu ip adresleri ile ilişkili tüm hesaplar sunucu tarafından süresiz olarak kapatılır.

- İşbu sözleşmeye istinaden Nebula Ultima Online Kullanıcıların oyun ve sitedeki sözleşme ihlalleri ve kural ihlalleri sonucunda kullanıcının ilişiğini kesme, oyun forum ve site hesaplarını dondurma, süresiz olarak kapatma, geçici olarak askıya alma haklarına sahiptir.

- Kullanıcılar oyun sunucusu içerisinden, sosyal medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) üzerinden, telefon yoluyla veya site/forum sayfaları üzerinden Nebula Ultima Online sunucusu yetkililerine karşı sarfedecekleri küfür, hakaret, tehdit, şiddet içerikli mesajlarının sonucunda tek taraflı olarak Nebula Ultima Online sunucusunda bulunan hesaplarının kapatılabileceğini işbu sözleşme ile kabul etmiş olurlar.

- İşbu sözleşmeye istinaden kullanıcıların oyun içerisinden elde ettikleri oyun eşyalarını ve hesapları gerek para ile satmaları, satmaya çalışmaları yasaktır. Bu gibi bir durum tespit edildiğinde işlem yapan Kullanıcı/Kullanıcılar hakkında yasal işlemler başlatılabilir ve Kullanıcının asıl hesabı ve daha önceden kullanmış olduğu hesaplar da bağlı olmak suretiyle süresiz olarak Nebula Ultima Online tarafından kapatılabilir.

- İşbu sözleşmeye istinaden kullanıcılar oyun sunucusuna sadece nebula ultima online'nın bağlantı programı ile oyuna giriş yapabilirler. farklı bir bağlantı programı ile oyuna bağlanması veya bağlanmaya çalışmasının tespit edilmesi halinde Nebula Ultima Online'a giriş yaptığı ya da denemiş olduğu tüm ip adresleri ve bu ip adresleri ile ilişkili tüm hesaplar sunucu tarafından süresiz olarak kapatılır.

- Kullanıcılar oyun sunucusuna nebula bağlantı programı ile oyuna giriş yaptıklarından sonra. Nebula ultima online'nın izin vermediği, yasaklı listesinde bildirilmiş olan veya herhangi bir yabancı programı ile haricen kullanamazlar. Bunların tespiti halinde Nebula Ultima Online'a giriş yaptığı ya da denemiş olduğu tüm ip adresleri ve bu ip adresleri ile ilişkili tüm hesaplar sunucu tarafından süresiz olarak kapatılır.

5.2. Nebula Ultima Online'ın Hak ve Yükümlülükleri

a) Nebula Ultima Online, Site’de ve Oyun Sunucusu'nda sunulan Hizmet’leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. Nebula Ultima Online, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

b) Site’deki ve Oyun Sunucusu'nda bulunan ürünlerin fiyatlarındaki tipografik hatalardan Nebula Ultima Online sorumlu değildir.

c) Nebula Ultima Online Site'sindeki ve Oyun Sunucusu'ndaki ürünler enstantane değişikliğine uğrayabilir. Site üzerinden para karşılığında yapılan kredi/market yüklemeleri, Kullanıcılar'ın para gönderme işleminde vermiş oldukları Site ve Oyun Sunucusu hesabına yüklenir. Kullanıcılar Oyun Sunucusu'nda bulunan menü üzerinden kredilerini kullanarak o anda geçerli olan menüdeki fiyatlar üzerinden Oyun İçi eşyalardan temin edebilirler.

d) Bir ürünün fiyatı birden fazla yerde geçiyorsa en ucuz olan yerdeki fiyat geçerlidir. Kullanıcı'lar en ucuz fiyatın nerede geçtiğini Nebula Ultima Online yetkililerine yazılı olarak iletmeleri halinde o eşyayı en ucuz fiyattan alabilirler.

e) Nebula Ultima Online Site'si ve Oyun Sunucusu üzerinden, başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/ veya portallara, dosyalara veya içeriklere ’link’ veremez. Kullanıcı'lar Site üzerindeki ’link’ler vasıtasıyla erişilen üçüncü taraf portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu ’link’ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Nebula Ultima Online'ın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

f) Nebula Ultima Online olarak www.nebula.web.tr Site’sinde bulunan programları bazı antivirüs programları zararlı programcık olarak algılayabilir. Bundan dolayı Nebula Ultima Online sorumlu tutulamaz. Sitemizde yer alan Programlar üçüncü taraf dosya yükleme siteleri aracılığıyla link (bağlantı) verilerek sağlanmaktadır. Kullanıcının bir şekilde sorun yaşayabileceği indirmelerden dolayı Nebula Ultima Online sorumlu tutulamaz. Bu dosyaları indiren herkes bu şartları kabul etmiş sayılır.

g) Nebula Ultima Online sizden kredi kartı, banka kartı, banka hesap numarası ve/veya bunlara erişmek için gereken bilgileri talep etmez. Bu bilgilerin sorumluluğu tamamıyla Kullanıcı'ya aittir ve bu bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesiyle ilgili Nebula Ultima Online sorumlu tutulamaz.

h) Hesabınıza yapılacak kredi yüklemeleri için Nebula Ultima Online hiçbir şekilde kullanıcıların hesap bilgilerini alarak işlem gerçekleştirmez. Bu tarz taleplerinizde olumsuz yanıt alacağınızı bilmelisiniz. Dolayısıyla özel bilgilerinizi Nebula Ultima Online yetkililerine dahi vermemeniz gerekmektedir.

i) Nebula Ultima Online, Site’de yer alan Kullanıcı bilgilerini veya üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler veya kendi bünyesindeki hizmetin/hizmetlerin reklamı için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

j) Nebula Ultima Online, Site'de veya Oyun Sunucusu'nda bulunan kullanıcı bilgilerini üçüncü taraf kişi/şahıs/şirket/kurum ile yasal talepler haricinde PAYLAŞMAMAKTADIR.

k) Kullanıcı’lar ve Nebula Ultima Online hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi’nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

6. Nebula Ultima Online'a Yapılan Ödemeler ve Para İadesi

a) Kullanıcılar ödemelerden sonra Banka Dekontları, ATM (Otomatik Transfer Makinesi) fişleri gibi belgeleri saklamakla yükümlüdür. Gerekli görülmesi halinde sizden talep edilecektir. İbraz edilememesi gibi durumlarda Nebula Ultima Online yapılan ödemelerle ilgili sorumlu değildir.

Ödemelerde yazacağınız açıklamalar sayesinde ödemeleriniz hesaplarınıza işlenecektir. Ancak açıklamaların eksik/yanlış girilmesi sonucunda oluşacak zararlarda Nebula Ultima Online sorumlu değildir.

b) Kullanıcı kendisine para gönderimi istediğinde verdiği hesap numarasının doğruluğunu kontrol etmekle yükümlüdür. Gönderici (Nebula Ultima Online) hesap numarası ve isim uyuşmazlıklarını teyit etmeksizin gönderim yapabilir. Bu tür durumlarda kullanıcının yazdığı ilk hesap numarası geçerlidir. Bu tür hatalardan Nebula Ultima Online sorumlu değildir.

c) Kullanıcılar yalnızca kendi şahsi banka hesaplarına ödeme isteyebilirler. Farklı ya da başkasına ait bir hesap numarasına para talep edemezler.

d) Kullanıcılar başka Kullanıcılar'ın yüklemiş olduğu kredileri veya Nebula Ultima Online Oyun Sunucusu içerisinde hediye edilen ya da kazanılan kredileri hesaplarına para olarak talep edemezler. Yalnızca Nebula Ultima Online'a ücret ödeyerek aldıkları kredilerin iade talebinde bulunabilirler.

e) 3 Takvim günü içerisinde ödemelerin hesaba girilmesi ve bize bildirimde bulunulması gerekmektedir. 3 Takvim gününden sonra teyit edilmeyen, bize bildirimi yapılmayan ödemelerden Nebula Ultima Online sorumlu tutulamaz.
Hesaplarımıza yapılan ödemelerin 3 iş günü içersinde uygun görülmesi halinde para iadesi azami 3 iş günü içersinde belirlenen hesaba yapılacaktır. Masraflar kullanıcının iade edilecek parasından kesilecektir.

Hesaba yatan para nakit olarak geri istendiği takdirde:
Ödeme yapanın kimlik fotokopisi, dekontu, bir adet telefon numarası;

Hızla sonuca ulaşmak için başvuruya haklı bir gerekçe barındıran BİR DİLEKÇE (Islak İmzalı) ile katılmak zorunludur.
Nebula Ultima Online gerektiğinde sizden ikametgah isteyebilir.


Dekont bilgileri tarafımıza yazıldığı ya da dekont taranmış şekilde bize e-maille yollanmış olsa bile Nebula Ultima Online gerekli gördüğünde sizden dekontun orijinalini kargo ücreti göndericiye ait olmak üzere mektup adresine kargo ya da mektup yoluyla isteyebilir.

f) Nebula Ultima Online Oyun Parası alışlarının ardından yapılan ödeme taleplerinde, talep edilen sayfada bulunan aktif masraflar gönderilecek olan bakiyeden düşülür.

g) Kullanıcı para talep ettiğinde verdiği hesap numarasının doğru olduğunu ve o bankaya ait olduğunu kabul etmiş sayılır. Yanlış verilen hesap numaralarından Nebula Ultima Online sorumlu değildir. Hesabımıza geri dönen paralardan işlem ücreti olursa kesinti yapılır.

h) Kullanıcı, Nebula Ultima Online hesabındaki alış-verişin dışında kendisine geri para olarak iade isteyemez.

i) Makbuzunuzu yani Bilgi İşlem Fişinizi/Dekontunuzu almayı unutmayınız. Üzerinde yazan İşlem Kodu’nu bize bildirdiğiniz takdirde ödemeyi yaptığınızı kontrol edebiliriz. Dekontsuz kesinlikle teslimat yapılmaz, kaybetmeyiniz.

j) Dekont bilgileri tarafımıza yazılı olarak iletilmiş ya da dekont taranmış şekilde bize e-maille yollanmış olsa bile gerekli gördüğünde Nebula Ultima Online sizden dekontun orijinalini kargo ücreti göndericiye ait olmak üzere mektup adresine kargo ya da mektup yoluyla isteyebilir.

k) Tüketici hakları iade kurallarında bir ürün keyfi olarak iade edilemez ve para geri alınamaz. Para iadeleri ancak ayıplı mal kapsamına girdiği takdirde geçerlidir. Ödemeler yalnızca alışveriş amaçlıdır. Kabul edilmelidir ki Nebula Ultima Online bir banka ya da banka benzeri kuruluş değildir. Ödeme ile eklenen bakiyeler kesinlikle iki tarafın da anlaşmazlığından ötürü olmadığı sürece Savcılık Onayı alınmadan iade edilmezler.

m ) Sitemize yapmış olduğunuz yüksek tutarlı ödemeleriniz veya nakit talep işlemlerinizde Nebula Ultima Online sizden ( Nüfus cüzdanı, Ehliyet, Pasaport ve dekont ) bilgilerinizi paylaşmanızı isteyebilir.

7. Teslimat Süreleri
İletişimde sorun olması halinde ya da gün içerisinde yaşanan aksaklıklar/gecikmeler sonunda paranız kredinizde Nebula Ultima Online tarafından tutulmakta ancak istendiğinde geri verilmektedir. (Bu süre en az 5 Dakika en fazla 72 Saat ile sınırlıdır.)

8. Oyun Kodlarının Hatalı Kullanımı; Teslim Edilen Oyun Paraları, Oyun içi Hizmet ve/ veya Hizmet Bedelleri Teslim edilen kodların hatalı olarak kullanılması durumunda Nebula Ultima Online yeni kod yollamakla/yeniden yükldeme yapmakla yükümlü değildir.

b) Oyun Parası Siparişlerinizdeki oyun içinden kimse ile konuşulmaması gerektiğini Nebula Ultima Online sitesinde belirtilmektedir. Oyun içindeki dolandırıcıların kullanıcıları kandırması, alıcı nick’ine benzer nick’lerde char açarak kredi yüklemesi beklemesi benzer nickler(rumuz) aracılığıyla dolandırılan kullanıcılar kredi (oyun içi hizmet), oyun parası benzer nick’li dolandırıcıya verirse kendine benzer nick olduğunu belirtmediği için bundan Nebula Ultima Online değil kullanıcı doğrudan sorumludur.

c) Oyun Parası Siparişlerinizde kimi zaman dolandırıcıların size kredi (oyun parası)’yi teslim eden karakterimizin hesap ismine benzer hesap isimleri açarak (Örnek : AABBCC ile teslim ettiysek, dolandırıcı 44BBCC isimli bir karakter ile) teslimatımız sonrası sizden kredi (oyun parası)’leri "Bir sorun oluştu, geri verin sonra tekrar alacaksınız" vb. yalanlarla geri isteyebilirler. Bu dolandırıcılık yöntemi ne yazık ki şu anda oyun parası dağıtıcılarının en büyük problemidir. Bu durumda kullanıcının kendi isteği ve özgür iradesi ile teslim ettikleri kredi (oyun paraları)’den Nebula Ultima Online sorumlu değildir.

d) Hesaplarına kredi (Oyun parası) yüklemesi yaptıran ancak hesap bilgilerini unutup giriş yapamayan ve hesap bilgilerini doğru olarak teyit edemeyen kullanıcıların hesaplarından Nebula Ultima Online sorumlu değildir.

e) Kredi yüklemesi yapıldıktan sonra oyun içinde ilgili menü ile kredi kullanılamıyorsa bunu yetkililere yazılı olarak bildirmelisiniz. Yanıt gelmesi en az 5 Dk en fazla 3 iş günü sonra olacaktır. Bu durumda müşteri beklemekle yükümlüdür.

f) Nebula Ultima Online Oyunu’nda karakter üzerine ne kadar ağırlık alabileceği Status Bar (Durum Çubuğu) menüsünde belirtilmiştir. Aşırı yük veya kendi hatası ile kredi (Oyun Parası) kullanarak aldığı eşyayı oyun içerisinde kaybetmesi/yanlış kullanımı dolayısıyla oluşacak zararlardan Nebula Ultima Online'ı sorumlu tutamaz.

g) Kredi (Oyun parası) alımında kullanıcı sipariş verdiğinde nick (rumuz) doğru olduğunu taahhüt etmiş sayılır hiçbir nedenle bu durum değiştirilemez ve sipariş iptal edilemez.

h) Nebula Ultima Online kullanıcılardan kredi (oyun parası) temin etmez ve satın almaz.

9. Gizlilik Politikası

9.1. Bilgilerinizi Nasıl Kullanıyoruz?

a) Mali kontroller ve kimlik kontrolleri, sahtekârlığı önleme amaçlı kontroller, kara para aklaması ve kredi kontrolleri için.

b) Sorulara yanıt vermek ve geri bildirimler ile şikayetleri yanıtlamak da dahil olmak üzere müşteri hizmetleri için.

c) Hizmetlerimizin güvenliğini arttırmak için.

d) Hizmetlerimizdeki değişiklikler hakkında sizi bilgilendirmek için.

9.2. Dolandırıcılığa Karşı Koruma

a) Ödeme almak istediğinizde, herhangi bir 3. şahıs banka hesabına ya da bir satıcının kendi hesap numarasına para gönderirken bir manipülasyonda bulunduğunuz şüphesine düşersek karşı tarafın şartlarına ve ilgili ödemenin türüne bağlı olarak adınız, adresiniz, mailiniz, telefon numaranız, IP adresiniz ve ikamet ettiğiniz adres/şehir/ülke gibi diğer kişisel bilgileri de, alıcıların ödeme sürecini iyileştirmek, ticari işlemlerle ödemelerin mutabakatını yapmak veya dolandırıcılığı ya da kara para aklanmasını önlemeye yönelik kendi denetimlerini gerçekleştirmek amacıyla ilgili mercilere gönderebiliriz.

b) Nebula Ultima Online, Kullanıcı’lara ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin EK-1 Gizlilik Politikası bölümündeki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Nebula Ultima Online, Kullanıcı’lara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi’nde dolandırıcılık ve kara para aklama şüphesi gibi durumlar dışında, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.

9.3. Kara Para Aklamaya Karşı Koruma

a) Ne yapmam isteniyor?
Kimliğinizi ve diğer kişisel bilgilerinizi doğrulamanız istenebilir. Nebula Ultima Online, kimliğinizi kanıtlamanız ve banka hesap numaranız ile ilişkilendirmeniz için özel bir doğrulama yöntemine sizi tabi tutabilir. Ödeme sistemimizin güvenilirliğini korumak için, Nebula Ultima Online hesabınız, kullanıcı statünüze göre, periyodik işlem limitlerine tabi tutulabilir.

b) Ne zaman?
İster yeni kullanıcı olarak başvuruyor olun, ister bir süredir kullanıcı olun; kimliğinizi doğrulamanız istenebilir. Kimlik doğrulama sistemimiz sizin için herhangi bir zahmeti en aza indirecek şekilde tasarlanmış olsa da, doğrulama işleminin tamamlanması birkaç gün alabilir.

c) Niçin?
Suçlar ve terörizmin nakit paraya ihtiyacı var. Suç işleyenler, dolandırıcılık, kumar, hırsızlık gibi işlerden elde ettikleri ’kirli’ nakit paraları, sahte kimlikler kullanarak veya sizler gibi suçsuz insanların isimlerini alarak temiz paraya dönüştürüyor. İnsanların söyledikleri gibi kim olduklarını kanıtlamaları, suçlar ve terörizmle mücadele için gereklidir. Bu hiçbir şekilde şüphenin size düştüğü anlamına gelmez. Kimliğinizle ilgili bilgiler gizli tutulur ve kimliğinizin hileli kullanılmasının önlenmesine yardımcı olur.

d) Kimleri ilgilendirir ?
Bulunduğunuz ülkenin yasaları ve finansal hizmetlerle ilgilenen bütün kuruluşlar. Bunların hepsi, mali suçların önlenmesinde uluslararası çabaların bir parçası olarak, finansal suçların yayılmasını durdurma kararlılığında birleşiyor ve hepimizi suç ve terörizme karşı korumuş oluyor.

10. Diğer Hükümler

10.1. Fikri Mülkiyet Hakları
a) Site’nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Nebula Ultima Online telif haklarına tabi çalışmalar) Nebula Ultima Online'a ait olarak ve/veya Nebula Ultima Online tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı’lar, Nebula Ultima Online bilgilerini ve Nebula Ultima Online telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, ya da başkasının Nebula Ultima Online Hizmet’lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Nebula Ultima Online'dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

b) Nebula Ultima Online’ın, Nebula Ultima Online bilgileri, Nebula Ultima Online telif haklarına tabi çalışmalar, Nebula Ultima Online ticari markaları, Nebula Ultima Online ticari görünümü veya Site/Oyun Sunucusu aracılığıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve Know-How’a yönelik tüm hakları saklıdır.

10.2. Sözleşme Değişiklikleri
Nebula Ultima Online, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site’de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı’nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

10.3. Mücbir Sebepler
Hukuken ’mücbir sebep’ sayılan tüm hallerde, Nebula Ultima Online, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Nebula Ultima Online için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme ya da temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Nebula Ultima Online herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

10.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Uşak Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10.5. Sözleşmenin Feshi
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site’ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı’nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

Nebula Ultima Online, Kullanıcı’ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı’lar, fesih sebebiyle, Nebula Ultima Online’ın uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

a) Kullanıcı’nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Site’nin veya Oyun Sunucusu'nun işleyişini zarara sokacak davranışlarda bulunması,

b) Kullanıcı’nın kendisi için oluşturulmuş üyelik hesabını başkasına kullandırması, devretmesi ya da bir ücret/menfaat karşılığında satması,

c) Kullanıcı’nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması,

11. SÖZLEŞME EKLERİ

EK-1 GİZLİLİK POLİTİKASI

Nebula Ultima Online olarak, kayıtlı kullanıcılarımıza daha güvenli bir internet ve oyun sunucusu ortamı sağlamayı ilke edindik. Bu sebepten dolayı, üyelerimizin kendilerini daha rahat hissetmeleri için onlara çeşitli gizlilik hakları tanıdık.

a) Nebula Ultima Online’a verdiğiniz üyelik bilgileri ve kişisel bilgiler; onayınız dışında, Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımlanan haller haricinde, diğer üyelere ve üçüncü kişilere açılmayacaktır. Ancak bu bilgiler, Nebula Ultima Online sitesinin kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

b) Sisteme girdiğiniz tüm bilgilere, Nebula Ultima Online dışında sadece siz ulaşabilir ve bunları sadece siz değiştirebilirsiniz. Bir başka üyenin veya Kullanıcı’nın, sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

c) Kayıt esnasında sizden istenen kişisel bilgilerden, zorunlu olanlar hariç, istediklerinizi kendi inisiyatifiniz dahilinde Nebula Ultima Online’a bildirebilirsiniz. Nebula Ultima Online’a vermeyi tercih etmeyeceğiniz bilgiler varsa, bu alanları doldurmak veya işaretlemek zorunda değilsiniz.

d) Sizler için yapılandırdığımız cep telefonu ile aktivasyon, IP sabitleme ve giriş IP’si tutma gibi işlemler unutmayın ki Nebula Ultima Online müşterilerinin güvenle alışveriş yapmasını sağlamaya yöneliktir. Örnek: TC Kimlik numaranızı giriniz. Kullanıcı burada TC Kimlik algoritması ile uyuşan benzer bir yanıt yazabilir. Unutmayın ki bankaların sizlere sorduğu; "Annenizin evlenmeden önceki soyadını giriniz" sorusunun yanıtı da yalnızca bir şifre-parola ikilemidir ve farklı bir bilgiyi ilk olarak bankaya kaydettikten sonra bile unutmazsanız aynı bilgiyle işlemlerinizi yürütebilirsiniz (bu yanıt gerçekten annenizin evlenmeden önceki soyadı olmasa bile). Nebula Ultima Online burada sorduğu soruyla kullanıcının gerçek bir gizli sorusunu öğrenmeyi asla amaç edinmez. Bu bilgilere Gizlilik Politikası ve şifreleme yöntemi gereği Nebula Ultima Online çalışanları/yetkilileri dahi erişemez. Nebula Ultima Online bu bilginizi hiçbir kurum ile paylaşılamayacağını garanti eder. Buraya gerçek bir bilgi girmek yerine aldatıcı bir yanıt yazamayan kullanıcıların yaşayacağı sorunlardan Nebula Ultima Online sorumlu tutulamaz.

e) Nebula Ultima Online gerektiğinde bu sözleşmedeki maddeleri değiştirme hakkını saklı tutar.
İşbu sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde Uşak Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

12. İADE ŞARTLARI
Alıcı satın almış olduğu kredinin kendisine veya gösterdiği kişiye teslimini takip eden yedi (7) gün içerisinde, söz konusu ürünün iadesi için şirketimize e-posta ya da telefon aracılığı ile başvuruda bulunmak ve kredinin ve varsa yanında verilen bonus/extra/hediye unsurlarının da kullanılmamış olması şartı aranmak sureti ile ürünün iadesini talep edebilir.
Online oyun içindeki teslimatlar ile ilgili iade şartlarında o günkü alış fiyatları geçerlidir.
Buna ek olarak bahsi geçen ürünün iade bedeli; alıcı tarafından ne şekilde ödeme yapılmışsa, aynı türden tarafımızca ortalama yedi (7) iş günü içerisinde alıcıya sunulacaktır. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde (7) iş günü içerisinde tarafımızdan bankaya bilgi verilip işlemler başlatılacaktır. İşlemler başlatıldıktan sonra alıcının kredi kartına ya da hesabına banka tarafından iade yapılacaktır. Buradaki süre banka tarafından belirlenmiştir.
Almış olduğunuz kredi tamamen kuruluşunuza ya da şahsınıza ait olup firmamız tarafından sadece aracılığı yapılmakta ve kısmen teknik destek tarafınıza sağlanmaktadır.

13. GİZLİLİK İLKELERİ VE POLİTİKASI
Gizlilik ilkemiz kullanıcı sözleşmemizde mevcuttur. Bknz. Kullanıcı Sözleşmesi
EK-1 GİZLİLİK POLİTİKASI

14. HİZMET SÖZLEŞMESİ
Hizmet Sözleşmemiz Kullanıcı Sözleşmemizde mevcuttur.

SİSTEMLER

Devam Et

EŞYALAR

Devam Et

ETKİNLİKLER

Devam Et

Hemen Katıl

Karakterini Yarat Ve Sosaria'yı Keşfet

20 yılı deviren, Türkiye'nin en köklü Ultima Online sunucusu olan Nebula'nın büyülü dünyasına adım at. Her oyun tarzına özel sistemler ve eşyalar ile eşsiz bir Ultima Online deneyimi yaşa.

Kayıt Ol